Symposium

Bij gelegenheid van het 30-jarige jubileum van de Stichting Peel-Maas-Niers vond op 7 november 2008 in het Limburgs Museum te Venlo een symposium plaats over de cultuurhistorische betekenis van grenzen. Limburg en de Nederrijn zijn in hun geschiedenis steeds een grens- en doorgangsgebied geweest, met de nodige conflicten en uitdagingen. Tot aan het Congres van Wenen waren delen van Limburg Pruisisch. Pas in 1839 werd de definitieve grens met België vastgesteld en tot 1867 maakte het gebied deel uit van de Duitse Bond. De betekenis van grenzen kan niet overschat worden. Grenzen hebben hun sporen getrokken: in het landschap, de infrastructuur, het economische handelen, de natievorming, het geloof, de taal, kortom in het hele culturele en sociaal-economische leven.

Voor de jaren 2016 – 2018 zijn diverse activiteiten opgestart, waarvoor o.a. archief onderzoeken en vertaalwerkzaamheden lopende zijn.