Hoofdlijn actuele beleidsplan

1) Hoofdlijn actuele beleidsplan

De stichting bestaat sinds 1978. Toen de stichting werd opgericht waren grensoverschrijdende activiteiten ongebruikelijk, maar de afgelopen decennia is dat intensief toegenomen, onder andere door de digitale mogelijkheden. We constateren binnen het werkgebied van de stichting accentverschuivingen, waarbij enerzijds een afnemend interesse is voor publicaties (met name van ouder bronmateriaal; zie hiervoor onderstaand overzicht van  ‘recente activiteiten’) en anderzijds meer aandacht voor meer actuele en visuele historische thema’s, die tot nu minder onze aandacht hadden. Daarbij zal enge samenwerking met o.m. musea, archieven, instanties, regionale overheden aan beide zijden van de grens een cruciale rol spelen.  Deze accentverschuivingen zullen ook hun neerslag krijgen in de samenstelling en werkwijze van onze stichting.

In de komende jaren zullen in dat kader de voormalige Staats-Nederlandse versterkingen en steden aan de Niederrhein, met name in handschriften, manuscripttekeningen en cartografische bronnen uit niet-Duitse archieven, bibliotheken, universiteiten uit o.m. Belgïe, Zweden, Engeland en Nederland door ons nader worden onderzocht om te kunnen komen tot grensoverschrijdende 2-talige publicaties en tentoonstellingen.

Voorts is een Duitstalige vertaling en publicatie van een Nederlandstalig manuscript in voorbereiding over de naamgever van het gewest Gelre, de latere provincie Gelderland. De middeleeuwse stad Geldern is in de loop van de eeuwen tot de komst van de Pruisen in 1703 omgebouwd tot vesting- en garnizoensstad. De verwachting is dat het manuscript, rijk voorzien van illustraties, einde 2017 in het Duits gedrukt kan gaan worden als een co-uitgave van de Stichting en de Förderverein Mespilvs te Geldern.

Een studiegroep, gevormd uit onze bestuursleden, bereidt de participatie, organisatie en financiering voor ter herdenking van grensoverschrijdende gebeurtenissen t.g.v.  Reformation (1517-2017) – Lutherjahr. Een en ander geschiedt onder meer met de Euregio rhein-maas-nord te Mönchengladbach. Mogelijk zal dit gepaard gaan met een expositie in Krefeld en Venlo en een grotere publicatie over de situatie in de regio van vóór de Reformatie, 500 jaar Reformatie, verschillende religies, ontwikkelingen in de 18e en 19e eeuw en de ontwikkeling na de Tweede Wereldoorlog. Realisatie: 2017/2018.

2) Beloningsbeleid

Wat het beloningsbeleid aangaat, geldt dat de bestuursleden hun werkzaamheden als onbetaald vrijwilliger verrichten en geen enkele beloning daarvoor ontvangen.

3) Recente activiteiten

  • Herbewerking van de uitgave uit 1860 van H. Ferber Geschichte der Familie Schenk van Nydeggen. De nieuwe uitgave is op twee locaties gepresenteerd: op 24 september 2013 in het Refektorium te Geldern door de bewerker en tevens onze voorzitter dr. Stefan Frankewitz. De andere presentatie op 27 september 2013 geschiedde in het Limburgs Museum te Venlo door de plaatsvervangende voorzitter drs. Jos Schatorjé, wegens het tussentijds plotseling overlijden van St. Frankewitz.
  • De gesprekken met het Landschaftsverband Rheinland om te komen tot een oorkondenboek van het Overkwartier is mede door dit overlijden in een impasse geraakt. Ook de beoogde Krefeldse projectleider moest door benoeming elders afhaken.
  • De uitgave van ongeveer 150 getranscribeerde Latijnse en Nederduitse oorkonden van anno 1323 tot 1550 kon met jarenlange vrijwillige mankracht en financiële steun van onze Stichting door het ‘Collegium Augustinianum’ te Gaesdonck/Goch uiteindelijk in 2014 gerealiseerd worden. Verkrijgbaar bij: boehmer@gaesdonck.de
  • De Archivberatungsstelle van de Landschaftverband Rheinland(LVR) te Pulheim gaat aan de hand van voornoemde getranscribeerde oorkonden de publicatie verzorgen van regesten. De publicatie hiervan zal nog in 2016 plaatsvinden in de serie Nichtstaatliche Archive van het Landschaftsverband Rheinland. Deze uitgave is mogelijk geworden door een substantiële financiële bijdrage van onze Stichting. De openbare presentatie door LVR hiervan zal te Gaesdonck geschieden op 6 december 2016.
  • In 2015 kon het ‘Collegium Augustinianum’ te Gaesdonck/Goch, door een grote bijdrage aan mankracht alsook een financiële ondersteuning van onze Stichting, ongeveer 600 Latijnse en Nederduitse getranscribeerde oorkonden uitgeven van het voormalige Cisterciënserinnenklooster onder de titel Urkunden des ehemaligen Zisterzienserinnenklosters Graefenthal (Vallis Comitis) over de periode 1250 – 1691
  • Een 2-talige herdenkingspublicatie Epitaph für Stefan Frankewitz (816 pagina’s) is met onze financiële en wetenschappelijke steun in samenwerking met de Förderverein Mespilvs in 2015 tot stand gekomen. Het is verschenen als nr. 23 in onze publicatiereeks. Vele bestuursleden leverden daarvoor een historische bijdrage.