Auteur: Webmanager

Tentoonstelling

“Krachtig en sterk
Kaarten vertellen verhalen over de Rijn en de Maas ”
In de middeleeuwen beschermden kastelen en stadsmuren mensen tegen aanvallen en oorlogen. In de vroegmoderne tijd werden deze voorzieningen aangevuld of vervangen door nieuwe, complexe vestingwerken. De nieuwe vestingtechnologie met citadellen op zee, bastions, grachten en wallen vormt tot op de dag van vandaag het gezicht van vele steden. Op sommige plaatsen zijn delen van de machtige gebouwen nog steeds behouden, op andere plaatsen volgen groene zones en verkeersroutes de loop van de verdedigingswerken.
De tentoonstelling toont tal van, nog weinig bekende, vestingplannen rond de Rijn en de Maas en gebruikt deze bronnen om te illustreren hoe technische innovaties de stedelijke ontwikkeling vanaf de 16e eeuw aanzienlijk hebben beïnvloed. Het documenteert ook de eeuwenlange gemeenschappelijke geschiedenis aan beide zijden van de Maas.
De tentoonstelling is gepland en georganiseerd door de grensoverschrijdende Stichting History Peel-Maas-Niersgebied / Stiftung Geschichte des Raumes Peel-Maas-Niers in samenwerking met het stadsarchief Venlo, Krefeld en Geldern, Heimatvereinen en het Museum Schloss Rheydt.
De opening is op 14 september 2019 in Rheydt Castle. De tentoonstelling zal ook te zien zijn in Geldern, Venlo, Krefeld, Rees, Venray en Stevensweert.
Museum Schloss Rheydt
14 september – 6 oktober 2019

Stadhuis van Geldern
09. Oktober – 31. oktober 2019

Hoofdlijn actuele beleidsplan

1) Hoofdlijn actuele beleidsplan

De stichting bestaat sinds 1978. Toen de stichting werd opgericht waren grensoverschrijdende activiteiten ongebruikelijk, maar de afgelopen decennia is dat intensief toegenomen, onder andere door de digitale mogelijkheden. We constateren binnen het werkgebied van de stichting accentverschuivingen, waarbij enerzijds een afnemend interesse is voor publicaties (met name van ouder bronmateriaal; zie hiervoor onderstaand overzicht van  ‘recente activiteiten’) en anderzijds meer aandacht voor meer actuele en visuele historische thema’s, die tot nu minder onze aandacht hadden. Daarbij zal enge samenwerking met o.m. musea, archieven, instanties, regionale overheden aan beide zijden van de grens een cruciale rol spelen.  Deze accentverschuivingen zullen ook hun neerslag krijgen in de samenstelling en werkwijze van onze stichting.

In de komende jaren zullen in dat kader de voormalige Staats-Nederlandse versterkingen en steden aan de Niederrhein, met name in handschriften, manuscripttekeningen en cartografische bronnen uit niet-Duitse archieven, bibliotheken, universiteiten uit o.m. Belgïe, Zweden, Engeland en Nederland door ons nader worden onderzocht om te kunnen komen tot grensoverschrijdende 2-talige publicaties en tentoonstellingen.

Voorts is een Duitstalige vertaling en publicatie van een Nederlandstalig manuscript in voorbereiding over de naamgever van het gewest Gelre, de latere provincie Gelderland. De middeleeuwse stad Geldern is in de loop van de eeuwen tot de komst van de Pruisen in 1703 omgebouwd tot vesting- en garnizoensstad. De verwachting is dat het manuscript, rijk voorzien van illustraties, einde 2017 in het Duits gedrukt kan gaan worden als een co-uitgave van de Stichting en de Förderverein Mespilvs te Geldern.

Een studiegroep, gevormd uit onze bestuursleden, bereidt de participatie, organisatie en financiering voor ter herdenking van grensoverschrijdende gebeurtenissen t.g.v.  Reformation (1517-2017) – Lutherjahr. Een en ander geschiedt onder meer met de Euregio rhein-maas-nord te Mönchengladbach. Mogelijk zal dit gepaard gaan met een expositie in Krefeld en Venlo en een grotere publicatie over de situatie in de regio van vóór de Reformatie, 500 jaar Reformatie, verschillende religies, ontwikkelingen in de 18e en 19e eeuw en de ontwikkeling na de Tweede Wereldoorlog. Realisatie: 2017/2018.

2) Beloningsbeleid

Wat het beloningsbeleid aangaat, geldt dat de bestuursleden hun werkzaamheden als onbetaald vrijwilliger verrichten en geen enkele beloning daarvoor ontvangen.

3) Recente activiteiten

  • Herbewerking van de uitgave uit 1860 van H. Ferber Geschichte der Familie Schenk van Nydeggen. De nieuwe uitgave is op twee locaties gepresenteerd: op 24 september 2013 in het Refektorium te Geldern door de bewerker en tevens onze voorzitter dr. Stefan Frankewitz. De andere presentatie op 27 september 2013 geschiedde in het Limburgs Museum te Venlo door de plaatsvervangende voorzitter drs. Jos Schatorjé, wegens het tussentijds plotseling overlijden van St. Frankewitz.
  • De gesprekken met het Landschaftsverband Rheinland om te komen tot een oorkondenboek van het Overkwartier is mede door dit overlijden in een impasse geraakt. Ook de beoogde Krefeldse projectleider moest door benoeming elders afhaken.
  • De uitgave van ongeveer 150 getranscribeerde Latijnse en Nederduitse oorkonden van anno 1323 tot 1550 kon met jarenlange vrijwillige mankracht en financiële steun van onze Stichting door het ‘Collegium Augustinianum’ te Gaesdonck/Goch uiteindelijk in 2014 gerealiseerd worden. Verkrijgbaar bij: boehmer@gaesdonck.de
  • De Archivberatungsstelle van de Landschaftverband Rheinland(LVR) te Pulheim gaat aan de hand van voornoemde getranscribeerde oorkonden de publicatie verzorgen van regesten. De publicatie hiervan zal nog in 2016 plaatsvinden in de serie Nichtstaatliche Archive van het Landschaftsverband Rheinland. Deze uitgave is mogelijk geworden door een substantiële financiële bijdrage van onze Stichting. De openbare presentatie door LVR hiervan zal te Gaesdonck geschieden op 6 december 2016.
  • In 2015 kon het ‘Collegium Augustinianum’ te Gaesdonck/Goch, door een grote bijdrage aan mankracht alsook een financiële ondersteuning van onze Stichting, ongeveer 600 Latijnse en Nederduitse getranscribeerde oorkonden uitgeven van het voormalige Cisterciënserinnenklooster onder de titel Urkunden des ehemaligen Zisterzienserinnenklosters Graefenthal (Vallis Comitis) over de periode 1250 – 1691
  • Een 2-talige herdenkingspublicatie Epitaph für Stefan Frankewitz (816 pagina’s) is met onze financiële en wetenschappelijke steun in samenwerking met de Förderverein Mespilvs in 2015 tot stand gekomen. Het is verschenen als nr. 23 in onze publicatiereeks. Vele bestuursleden leverden daarvoor een historische bijdrage.

Diverse auteurs (Duitse en Nederlandse): Epitaph Stefan Frankewitz

Op 17 december 2015 wordt in het Bürgerforum van het Rathaus in Geldern een gedenkbundel gepresenteerd voor de op 26 september 2013 overleden archivaris van die gemeente, Dr. Stefan Frankewitz. Ter nagedachtenis van deze unieke persoonlijkheid is door de Arbeitskreis Niederrheinischer Kommunal Archivare (ANKA), de door Stefan Frankewitz zelf opgerichte vriendenstichting van het Stadtarchiv Geldern Mespilvs en de Stichting Historie Peel Maas Niersgebied het initiatief genomen voor deze bundel.
Stefan Frankewitz heeft zich decennialang intensief bezig gehouden met de geschiedenis van de Nederrijnse regio, met inbegrip van het voormalige Overkwartier van Gelre. Hij bewoog zich op uiteenlopende terreinen: stadsgeschiedenis, geschiedenis van kastelen, zegelkunde, taal- en dialectkunde, nederzettingsgeschiedenis, adelsgeschiedenis, archeologie en monumentenzorg.

€ 30,00 excl. verzendkosten, geïllustr. gebonden boekwerk, 816 p.

Bestellen

Gedenkboek

Op 17 december 2015 verschijnt een gedenkboek (816 pagina’s) voor onze overleden voorzitter Dr. Stefan Frankewitz, geschreven door meer dan 30 vakgenoten en vrienden. Hij heeft zich decennialang intensief bezig gehouden met de geschiedenis van de Nederrijnse regio, met inbegrip van het voormalige Overkwartier van Gelre. Hij bewoog zich op uiteenlopende terreinen: stadsgeschiedenis, geschiedenis van kastelen, zegelkunde, taal- en dialectkunde, nederzettingsgeschiedenis, adelsgeschiedenis , archeologie en monumentenzorg. Hij koesterde zijn vele contacten met Nederlandse en in het bijzonder Limburgse en Gelderse collegae en werkte veelvuldig met hen samen aan publicaties, tentoonstellingen en andere activiteiten. Tot aan zijn overlijden was hij voorzitter en tegelijkertijd een van de meest actieve leden van de Stichting Historie Peel Maas Niersgebied.

Symposium over grenzen

Bij gelegenheid van het 30-jarige jubileum van de Stichting Peel-Maas-Niers vond op 7 november 2008 in het Limburgs Museum te Venlo een symposium plaats over de cultuurhistorische betekenis van grenzen. Limburg en de Nederrijn zijn in hun geschiedenis steeds een grens- en doorgangsgebied geweest, met de nodige conflicten en uitdagingen. Tot aan het Congres van Wenen waren delen van Limburg Pruisisch. Pas in 1839 werd de definitieve grens met België vastgesteld en tot 1867 maakte het gebied deel uit van de Duitse Bond. De betekenis van grenzen kan niet overschat worden. Grenzen hebben hun sporen getrokken: in het landschap, de infrastructuur, het economische handelen, de natievorming, het geloof, de taal, kortom in het hele culturele en sociaal-economische leven.

Voor de jaren 2016 – 2018 zijn diverse activiteiten opgestart, waarvoor o.a. archief onderzoeken en vertaalwerkzaamheden lopende zijn.

Stefan Frankewitz: Der Niederrhein und seine Burgen

Der Niederrhein und seine Burgen, Schlösser, Herrenhauser an der Niers , 677 p. + incl. bijgevoegd CD-rom,
Rheinischer Burgenatlas 2
DieseBuch erscheint gleichzeitig als
Rheydtler Jahrbuch 29, 2010/2011
ISSN 2192-2527 und
Stichting Historie Peel-Maas-Niersgebied/
Stiftung Geschichte des Raumes Peel-Maas-Niers,
Pulicatie nr.21, Venray 2011
ISBN 978-90-800724-3-5
Sonderpreis: € 31,50 p. st. excl. porto
Bestellen